Platnost od: 01.03.2021

Mimořádný příspěvek v karanténě – izolačka

Zákon č. 121/2021 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 5. března 2021. Tento zákon upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem (v praxi se tento příspěvek označuje jako „izolačka”) a dále způsob úhrady poskytnutého mimořádného příspěvku zaměstnavatelům.


Komu náleží

Zaměstnanci, kterému vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Přechodné ustanovení

Příspěvek přísluší podle tohoto zákona zaměstnanci i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa po 28. únoru 2021.

Období přidělení příspěvku

Mimořádný příspěvek se poskytuje po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30. dubna 2021, a to i v případě, že by po tomto datu nařízená karanténa trvala dále (byla-li například karanténa nařízena 26. dubna 2021 a tato karanténa trvala do 9. května 2021, bude mimořádný příspěvek náležet jen v období od 26. do 30. dubna 2021).


Mimořádný příspěvek přísluší podle přechodného ustanovení též za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb., pokud karanténa byla nařízena po 28. únoru 2021 (tedy i za dny v období od 1. března do 4. března 2021); jinak nárok na příspěvek vzniká až ode dne nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb., tj. od 5. března 2021.


Pokud má zaměstnanec s tímtéž zaměstnavatelem sjednáno více pracovněprávních vztahů, posuzuje se nárok na mimořádný příspěvek samostatně v každém tomto pracovněprávním vztahu.

Výše mimořádného příspěvku

Mimořádný příspěvek přísluší za každý kalendářní den ve výši 370 Kč. Je však stanoven limit výše mimořádného příspěvku, neboť pokud součet příspěvku a náhrady mzdy, platu nebo odměny přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin vypočtený ze zameškaných pracovních dní a úvazku, mimořádný příspěvek se o tento rozdíl sníží (průměrný výdělek se přitom neredukuje podle § 192 odst. 2 ZP).

Povinné odvody - sociální, zdravotní pojištění a daň

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.

Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.


Provedené úpravy ve mzdovém modulu systému Gerbera

V okně pro výpočet náhrady mzdy je po výpočtu karantény odchylkou 101K nová možnost stisknout nové tlačítko vpravo označení Generuj izolačku.
Stiskem se založí nová mzdová složka k osobě označená jako odchylka 152B. Do výpočtu bude zařazena jako dávka ke mzdě. Nebude podléhat exekuci a nebude tím pádem zařazena do čisté mzdy.
Dále bude souhrná částka za všechny osoby na této odchylce odečtena z měsíčního hlášení na ČSSZ a částka bude i odečtena z částky odesílané na účet ČSSZ.

Úprava hlášení PVPOJ na ČSSZ

Nově bude upraveno i elektronické podání na ČSSZ formou hlášení PVPOJ modeulem PVPOJ-Gate. Toto nové hlášení bude platné až do konce roku 2021. Současně zůstane v platnosti i původní hlášení. Kdo však bude chtít příspěvek zúčtovat , bude muset přejít na novější modul 2021.