Platnost od: 01.10.2015

Nová mzdová složka Kurzarbeit (kurzarbajt) - Příspěvek zaměstnavatele v době častečné nezaměstnanosti

Práce na zkrácenou pracovní dobu odchylka -Mzdy Gerbera odchylka 48

Zákon.č. 203/2015 Sb. ze dne 23.července 2015, který novelizuje zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti

jedná se o nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o příspěvek ktreý bude vyplácen v případech, kdy zaměstnavatel z důvodů ekonomických nemůže po určitou dobu svým zaměstnancům přidělovat práci. Zaměstnanci potom v této situaci dostanou
minim.70 % své průměrné mzdy (50% zaměstvatel,20% stát)
Žádosti o příspěvek bude shromažďovat Úřad práce
Příspěvek není možné poskytnout zaměstnavateli,kterým je

 • stát
 • uzemní samosprávný celek
 • státní fond,příspěvková organizace
 • školská právnická osoba
 • veřejné neziskové organizace

Příspěvek je možné poskytnout zaměstnavateli,kterým splňuje následující
 • nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu omezení odbytu výrobků nebo služeb(par.209 odst.1 ZP)
 • nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu živelní události (par.207 písm.b) ZP)
 • nemá daňové nedoplatky
 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále

Příspěvek múže Úřad práce poskytnout zaměstnavateli , který
 • nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20 procent stanovené týdenní pracovní doby (par. 79 ZP)
 • poskytuje náhradu mzdy z výše uvedených překážek v minimální výši 70% prům.výdělku
 • se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že nerozváže prac.poměr z organizačních důvodů se zaměstnanci na které hodlá příspěvek v daném období pobírat

Příspěvek se poskytuje na základě žádosti zaměstnavatele
Fromulář ke stažení je zde Výše příspěvku je 20% z průměrného výdělku. Maximálně však 0,125 násobek průměrné mzdy v nár. hospodářství. Pro rok 2015 tedy 25179,-Kč/rok a 3147,-Kč za měsíc na osobu. Nejdéle po dobu 6 měsíců. Pokud umožnil výkon nelegálí práce nebo porušil podmínky čerpání příspěvku nemá nárok na tento příspěvek po dobu 3 let !!!