Platnost od: 01.07.2024

Výkaz příjmů pro dohody o prevedení práce

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU „VÝKAZ PŘÍJMŮ ZÚČTOVANÝCH ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCŮM ČINNÝM NA ZÁKLADĚ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE“ PLATNÉ OD 1. ČERVENCE 2024


Předepsaný tiskopis „Výkaz DPP“ tak zaměstnavatel využije ke sdělení výše příjmů všech jeho zaměstnanců činných na základě DPP, tj. i příjmů, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení včetně oznámení nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání všech zaměstnanců činných na základě DPP bez ohledu na účast na pojištění. Tiskopis zaměstnavatel použije také pro nahlášení případných oprav údajů, které byly na původním „Výkazu DPP“ uvedeny chybně, případně ke stornování celé DPP – více viz níže popis u výčtu konkrétních akcí.

Nepřihlášený zaměstnavatel

 • nejpozději do 30. 7. 2024 se přihlásí do registru zaměstnavatelů zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, je mu přidělen VS
 • nejpozději do 20. 8. 2024 přihlásí své zaměstnance na DPP přecházející do července, k tomu lze využít „Výkaz DPP“
 • následně zasílá měsíční výkazy DPP až do skončení zaměstnání posledního zaměstnance

Oznamování nástupu a skončení zaměstnání u DPP

 • zaměstnavatel bude povinen elektronicky ohlásit nástup zaměstnance do zaměstnání a skončení zaměstnání v termínu do 20. dne následujícího měsíce, na předepsaném tiskopisu Výkazu DPP - spolu s příjmy
 • nejpozději do 20. 8. 2024 přihlásí zaměstnance, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, pokud DPP dále pokračuje i v červenci 2024 (tj. s prvním podáním Výkazu DPP)
 • u zaměstnanců na DPP již nebude mít zaměstnavatel povinnost zasílat tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, zůstane však možnost použít ONZ pro oznámení nástupu/skončení

Výkaz DPP

Bude sloužit pro oznámení nástupu a skončení zaměstnání u zaměstnanců na DPP a pro oznámení výše příjmů za uplynulý měsíc. Uvádí se na něm veškeré příjmy – i ty, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení. Možnosti zasílání stejné jako u ostatních elektronických podání pro ČSSZ . To je datovou větou ze mzdového SW nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ jako Výkaz DPP (VPDPP). Podává se za všechny měsíce od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání


Prosím doplňte si níže uvedené údaje u všech aktivních dohod v kmenovém souboru, které budou vyžadovány v novém podání VPDPP.

 • Datum narození
 • Rodné číslo/EČP
 • Pohlaví
 • Rodné příjmení
 • Kód zdravotní pojišťovny
 • Státní občanství
 • Místo narození
 • Datum nástupu do zaměstnání
 • Datum skončení zaměstnání
 • Kód DPP


Upozornění: Od 1. 7. 2024 došlo k rozšíření číselníku C_ZPOJ (zdravotních pojišťoven) o novou hodnotu 999 (“Ostatní”), která se použije například v těchto případech:

 • Zaměstnanec (cizinec) je pojištěn u komerční pojišťovny (zaměstnanec nemá na území ČR trvalý pobyt a současně je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem mimo ČR)
 • Cizinec bez trvalého pobytu na území ČR pracující u zaměstnavatele se sídlem v ČR na DPP bez účasti na pojištění, který není povinně účasten veřejného zdravotního pojištění.

Před vlastním odesláním bude vyžadováno zvolit příslušnou akci
 • Akce 1 – Výkaz příjmů
 • Akce 2 – Nástup na DPP s výkazem (přednastavena)
 • Akce 3 – Skončení DPP s výkazem
 • Akce 4 – Oprava
 • Akce 5 – Storno