Platnost od: 01.03.2021

Mimořádný příspěvek v karanténě a izolaci – izolačka

Zákon č. 121/2021 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 5. března 2021. Tento zákon upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem (v praxi se tento příspěvek označuje jako „izolačka”) a dále způsob úhrady poskytnutého mimořádného příspěvku zaměstnavatelům.


Komu náleží

Zaměstnanci, kterému vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Období přidělení příspěvku

Mimořádný příspěvek se poskytuje po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30. dubna 2021, a to i v případě, že by po tomto datu nařízená karanténa trvala dále (byla-li například karanténa nařízena 26. dubna 2021 a tato karanténa trvala do 9. května 2021, bude mimořádný příspěvek náležet jen v období od 26. do 30. dubna 2021).


Mimořádný příspěvek přísluší podle přechodného ustanovení též za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb., pokud karanténa byla nařízena po 28. únoru 2021 (tedy i za dny v období od 1. března do 4. března 2021); jinak nárok na příspěvek vzniká až ode dne nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb., tj. od 5. března 2021.


Pokud má zaměstnanec s tímtéž zaměstnavatelem sjednáno více pracovněprávních vztahů, posuzuje se nárok na mimořádný příspěvek samostatně v každém tomto pracovněprávním vztahu.

Výše mimořádného příspěvku

Mimořádný příspěvek přísluší za každý kalendářní den ve výši 370 Kč. Je však stanoven limit výše mimořádného příspěvku, neboť pokud součet příspěvku a náhrady mzdy, platu nebo odměny přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin vypočtený ze zameškaných pracovních dní a úvazku, mimořádný příspěvek se o tento rozdíl sníží (průměrný výdělek se přitom neredukuje podle § 192 odst. 2 ZP).

Povinné odvody - sociální, zdravotní pojištění a daň

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.

Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.


Přesné znění zákona ve sbírce zde