Platnost od: 01.01.2015

Nově - Aktuální předpisy pro zpracování mzdové agendy v roce 2015

Novela zákona č.267/2014 Sb. upravuje uplatnění Slevy či Bonusu na děti od 1.1.2015


- 1.dítě - částka 13 404,- ročne / 1 117,- měsíčně
- Změna od 2015: 2.dítě - částka 15 804,- ročně / 1 317,- měsíčně (+ 200Kč/měsíc od základní pro 1.dítě)
- Změna od 2015: a další děti- částka 17 004,- ročně / 1 417,- měsíčně (+ 300Kč/měsíc od základní pro 1.dítě)

Jelikož však : podle údajů vyplněných v Prohlášení poplatníka k dani, kde si zaměstnanec určí, na jaké dítě a v jaké výši požaduje daňové zvýhodnění uplatnit, nastavíte příslušné typy pro daňové zvýhodnění na děti od roku 2015 na záložce Děti v novém sloupci - Pořadí. Zde nastavíte v jakém pořadí mají být děti hodnoceny pro příslušnou výši slevy. U poplatníků bude požadováno potvrzení na společné dítě MFin 5556 vzor.č.1, který je umístěn na webových stánkách Finanční správy. Toto je třeba si vyžádat v průběhu ledna 2015 nejpozději do 15.2.2015.


Nemusíte se obávat přehlédnutí nebo chyby:  Program neustále při přepočtu součtovou částku vzhledem k počtu dětí kontroluje a případnou nesrovanlost ihned oznámí

Minimální mzda od 1.1.2015


-Změna od 2015:  částka 9 200,- měsíčně / 55,- za hodinu

Změna redukčních hranic pro náhradu mzdy (dle $21 a $22 zákona č.187/2006 Sb.) za dočasnou pracovní neschopnost od 1.1.2015


- Změna od 2015: - 1.hranice náhrady mzdy : 155,40 Kč/hod měsíčně
Původně : 151,38 Kč/hod.
- Změna od 2015: - 2.hranice náhrady mzdy : 232,93 Kč/hod měsíčně
Původně : 227,15 Kč/hod.
- Změna od 2015: - 3.hranice náhrady mzdy : 465,85 Kč/hod měsíčně
Původně : 454,13 Kč/hod.

Změna výše redukčních hranic byla oznámena ve sdělení Ministerstva práce ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2014 Sb.
Postup redukce dle $21 odst1.ZNP je následující: do 1.hranice 90%, do 2.hranice 60%, do 3.hranice 30% na vyšší se nepřihlíží.

Solidární daň od 1.1.2015


-Změna od 2015:  Platba se provádí při překročení zdanitelných příjmů přes částku 106 444,- měsíčně a 1277328,- ročně
Procentní sazba zůstává i nadále 7%. Tedy částka solidární daně se vypočte jako 7 procent z rozdílu mezi daňovým základem a hranicí 106444,-.
Původně v roce 2014 se jednalo o částky 103768,- měsíčně a 1245216,- ročně.

Změna maximálního vyměřovacího základu na důchodového a sociálního pojištění od 1.1.2015


- Změna od 2015: -zvýšení na částku 1 277 328,- Kč měsíčně

Jednotné inkasní místo zrušeno od 1.1.2015


-Změna od 2015:  Zrušení institutu jednotného inkasního místa zakonem č.267/2014 Sb., kterým se mění zákon č.586/1992 Sb.
Do budoucna se však s touto ideou i nadále počítá

Změny v zákoně č.592/1992 Sb. o zdravotním pojištění od 1.1.2015

-Změna od 2015:  Zrušení maximálního vyměřovacího základu
Příslušná ustanovení jsou ze zákona vypuštěna. To znamená že maximum není nadále určeno.
Pojišťovny mohou tudíž s ohledem na promlčecí řešit podané žádosti na vrácení přeplatku za roky 2010 až 2012 z titulu překročení maxima VZ ZDR Poj.
Komentář: Zaměstnanci mohou tudíž zpětně doplácet zdravotní pojištění , které jim bylo sníženo do původně stanoveného maxima. Pozn.V tomto státě je snad možné vše.

  >>  Změna: Zdravotní pojištění - neplacené volno a neomluvená absence


-Změna od 2015:  Nově se neplatí pojistné při neplaceném volnu a neomluvené absenci.
Musí však být dodržena minimální platba na zdravotní pojištění pojištěnce dle minimálního vyměřovacího základu.

Změny ve výpočtu exekucí od 1.1.2015-Změna od 2015:  Snížení částky normativních nákladů na bydlení

-Změna od 2015:  Snížení částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je (bude) pro rok 2015 nově vládou ČR stanovena na 5767 Kč (dle § 2 písm. a) nařízení vlády č. 327/2014 Sb.) (dosud šlo o částku 5873 Kč)

Nemění se pouze částka životního minima jednotlivce, tedy 3410 Kč.

-Změna od 2015:  Snížení nezabavitelná částka na povinného činí 6118 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 6188,67 Kč.) Jedná se o součet 3410,- + 5767,- = 9177,- a poté jako 2/3 z této částky 9177,- (dosud šlo o 2/3 z 9283 Kč).

-Změna od 2015:  Snížení nezabavitelné částky na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako 1/4 z nezabavitelné částky na povinného 6118 Kč, činí tedy 1529,50 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1547,47 Kč.)

-Změna od 2015: Oprava výpočtu ve mzdovém modulu z čisté mzdy - nově není započten případný bonus na dítě

Změna: Přehled o výši pojistného pro rok 2015 a 1/2 náhrady-Změna od 2015:  V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2015. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného 1/2 zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Zdroj ČSSZ.

Změna: Posouzení odvodu na zdravotní pojištění u dohod o provedení práce DPP nad 10000


-Změna od 2015:  U DPP nad 1000 Kč se pro posouzení platby sociálního a zdravotního pojištění nové zahrnují příjmy ze všech odměn u jednoho zaměstnavatele.
Zůstává i nadále v platnosti: DPP - Do hranice 10000Kč je srážková daň pokud nepodepíše prohlášení a neplatí se odvody na zdravotní ani sociální pojištění. Srážkovou daň si však může poplatník při ročním zúčtování záloh vykázat jako zálohovou bez slev na dani. Pokud podepíše prohlášení, potom se měsíčně vykazuje zálohová daň jako při překročení hranice 10000 Kč spolu s uplatněním slev na dani. Zálohová daň se počítá z hrubé mzdy do 10000 Kč a při překročení 10000 Kč ze superhrubé mzdy jelikož se platí zdravotní a soiální pojistné.Uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce


Pro uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce musíte zaměstnavateli nebo k svému daňovému přiznání doložit potvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2014. >> Aktuálně - Stáhněte si Formulář - Potvrzení slevy na dani - školkovné

Změny v zákoně č.592/1992 Sb. o zdravotním pojištění od 1.1.2015

-Změna od 2015:  Zrušení maximálního vyměřovacího základu
Příslušná ustanovení jsou ze zákona vypuštěna. To znamená že maximum není nadále určeno.
Pojišťovny mohou tudíž s ohledem na promlčecí řešit podané žádosti na vrácení přeplatku za roky 2010 až 2012 z titulu překročení maxima VZ ZDR Poj.
Komentář: Zaměstnanci mohou tudíž zpětně doplácet zdravotní pojištění , které jim bylo sníženo do původně stanoveného maxima. Pozn.V tomto státě je snad možné vše.

  >>  Změna: Zdravotní pojištění - neplacené volno a neomluvená absence


-Změna od 2015:  Nově se neplatí pojistné při neplaceném volnu a neomluvené absenci.
Musí však být dodržena minimální platba na zdravotní pojištění pojištěnce dle minimálního vyměřovacího základu.

Beze změny zůstávají tato ustanovení:Sleva na poplatníka od 1.1.2015
- částka 24840,- ročně / 2070,- měsíčně
Sleva je uznatelná i pro starobní důchodce

Slevu na poplatníka mohou uplatnit daňoví rezidenti i nerezidenti. Sleva na poplatníka se uplatňuje vždy v celé roční výši bez ohledu na to, zda v nějakém měsíci poplatník měl nebo neměl zdanitelné příjmy.


Sleva na manželku od 1.1.2015
- částka 24840,- ročně
dvojnásobek (tj. 49.680 Kč), jsou-li manželka či manžel držiteli průkazu ZTP/P

Sleva na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně od 1.1.2015
- částka 2520,- ročně / 210,- měsíčně

Sleva na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně od 1.1.2015
- částka 5040,- ročně / 420,- měsíčně

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P od 1.1.2015
- částka 16140,- ročně / 1345,- měsíčně
Nárok na slevu u zaměstnavatele se prokazuje průkazem ZTP/P

Sleva na studium od 1.1.2015
- částka 4020,- ročně / 335,- měsíčně
Nárok na slevu u zaměstnavatele se prokazuje průkazem ZTP/P

Daňoví nerezidenti od 1.1.2015
Daňový nerezident může u zaměstnavatele měsíčně uplatňovat pouze slevu na poplatníka a na studenta. Ostatní slevy může uplatnit, pouze pokud si sám podá přiznání, a to jenom za podmínky, že příjmy z ČR činí 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny či byly zdaněny srážkovou daní).

Beze změny zůstávají tato ustanovení:Sleva na poplatníka od 1.1.2015
- částka 24840,- ročně / 2070,- měsíčně
Sleva je uznatelná i pro starobní důchodce

Slevu na poplatníka mohou uplatnit daňoví rezidenti i nerezidenti. Sleva na poplatníka se uplatňuje vždy v celé roční výši bez ohledu na to, zda v nějakém měsíci poplatník měl nebo neměl zdanitelné příjmy.


Sleva na manželku od 1.1.2015
- částka 24840,- ročně
dvojnásobek (tj. 49.680 Kč), jsou-li manželka či manžel držiteli průkazu ZTP/P

Sleva na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně od 1.1.2015
- částka 2520,- ročně / 210,- měsíčně

Sleva na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně od 1.1.2015
- částka 5040,- ročně / 420,- měsíčně

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P od 1.1.2015
- částka 16140,- ročně / 1345,- měsíčně
Nárok na slevu u zaměstnavatele se prokazuje průkazem ZTP/P

Sleva na studium od 1.1.2015
- částka 4020,- ročně / 335,- měsíčně
Nárok na slevu u zaměstnavatele se prokazuje průkazem ZTP/P

Daňoví nerezidenti od 1.1.2015
Daňový nerezident může u zaměstnavatele měsíčně uplatňovat pouze slevu na poplatníka a na studenta. Ostatní slevy může uplatnit, pouze pokud si sám podá přiznání, a to jenom za podmínky, že příjmy z ČR činí 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny či byly zdaněny srážkovou daní).