Platnost od: 01.11.2015

Změna tarifních platů státních zaměstnanců od 1.11.2015 a od 1.1.2016

Zaměstnancům ve veřejném sektoru stoupnou platy


(např. učitelů, pracovníků úřadů, hasičů, policistů, vojáků z povolání apod.) o 3 % Zároveň bude rozšířena stupnice platových tarifů u pedagogických pracovníků (učitelů) o jeden tarif. S tím i spojené zvýšení platového ohodnocení o 3,3 %.
Tato úprava má za cíl návrat k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady, podle které : s větší zkušeností roste i výkonnost zaměstnance a kvalita odváděné práce.
odst. 1 Ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru níže neuvedeni
odst. 3 - Sociální pracovníci - ((3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.)
odst. 4 - Strážníci, zaměstnanci na úřadech, vědci, ochranáři,úředníkem územního samosprávného celku,zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
Zaměstnanci v : Policii České republiky,ozbrojených silách České republiky,Generální inspekci bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační službě,Úřadu pro zahraniční styky a informace,Vězeňské službě České republiky.
odst. 5 Zdravotničtí pracovníci na Ministerstvu obrany, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky
odst. 7 Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení
odst. 9 Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem

Od 1. ledna 2015 budou dále zvýšeny platy zaměstnancům ve zdravotnictví (lékařům), a to o dalších 5 %.


Platy těchto zaměstnanců nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu, prostředky na ně jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, kterou není možné novelizovat dříve než k 1. lednu 2015.
Platy zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách by se proto měly zvýšit až od 1. ledna 2015, a to o 5 %.
odst. 2 Zbylí zaměstnanci ve zdravotnictví ... Pracují například v nemocnici ...
odst. 6 Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb
odst. 8 Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby
Poslední dvě tabulky paragrafu 2 odst.1a 2 se týká státních zaměstnanců
Odst.1 - Státnímu zaměstnanci, který není uveden v odstavci 2
Odst.2 - Státnímu zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení


Podrobné tarifní tabulky / tabulky platový tarifů platné od 1.11.2015 a od 1.1.2016 jsou uvedeny zde

Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zamestnancum-ve-verejnem-sektoru-stoupnou-platy--136082/