Platnost od: 01.01.2018

Sociální pojištění a nemocenská v roce 2018 ....

Nemocenské dávky

Nové redukční hranice pro rok 2018

Zaznamenali jste, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) již vyhlásilo pro rok 2018 výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění?


 • 1. redukční hranice 1 000 Kč,
 • 2. redukční hranice 1 499 Kč,
 • 3. redukční hranice 2 998 Kč.

Redukční hranice mají vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství). Všechny dávky nemocenského pojištění se vyplácejí za kalendářní dny ze státního rozpočtu prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení.

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“), který se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na DVZ.

Redukce se provede tak, že se započte

 • do první redukční hranice

u nemocenského a ošetřovného 90 % DVZ,

u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 % DVZ,


 • z části DVZ mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %,
 • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %,
 • k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne.

Výše nemocenského činí 60 % DVZ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.


Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % DVZ.

Výše ošetřovného činí 60 % DVZ.


Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je stanovena ve výši rozdílu mezi DVZ zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.


Náhrada za nemoc

Nové redukční hranice pro rok 2018

 • 1. redukční hranice 175.00 Kč
 • 2. redukční hranice 262.33 Kč
 • 3. redukční hranice 524.65 Kč

 • Pojistné na sociální zabezpečení a maximální vyměřovací základ zaměstnance

  Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální VZ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %, resp. 3,5 % z vyměřovacího základu), ani za sebe (25 %).
  Maximální VZ zaměstnance činí 48násobek průměrné mzdy, tj. pro rok 2018 1 438 992 Kč.


  Výpočet solidární daně v roce 2018

  Spodní příjmová hranice pro výpočet solidárního zvýšení daně podle paragrafu 16a ZDP. Mesíčně v roce 2018 plátce daně, tj.zaměstnavatel, vypočte zvýšení zálohy daně o tzv. solidární daň jako 7 % z částky přes 119 916Kč z měsíčního zdanitelného příjmu uváděného jako Hrubá mzda.


  Vrácení přeplatku na sociálním pojištění

  Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn VZ zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (25 %), nevrací.