Platnost od: 01.01.2021

Výpočet dovolené od 1.1.2021 po hodinách

Dle Zákon č. 262/2006 Sb. platného od 1.1.2021 jde o přechod na dovolenou „v hodinách” a další ustanovení zmíněná níže.
Základní zákonná výměra ve výši 4 týdnu zůstává stejná, ale její konkrétní výše bude odvozena od týdenní pracovní doby konkrétního zamestnance. To znamená, že zamestnanec, který má pravidelnou týdenní pracovní dobu (40 hodin týdne) a bude u svého zamestnavatele pracovat celý kalendární rok (52 týdnu), bude mít nárok na 160 hodin dovolené.
U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou pracovní dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt.
Pro ty, kteří pracují ve směnném provozu v nerovnomerné rozvržené pracovní době, dojde k spravedlivějšímu způsobu stanovení jak nároku na dovolenou, tak i jejího čerpání.

Zamestnanci, kteří nemají rovnoměrné rozvrženou pracovní dobu a mají směny různě dlouhé (jeden den dovolené pro ne dosud predstavoval den smeny bez ohledu na její délku, ač mohla být rozdílná i o několik hodin). Při novém výpočtu nároku na dovolenou se tato nerovnost zruší, protože dovolenou budou čerpat po hodinách své původně naplánované směny na den, kdy dovolenou čerpají.
Zpětný přepočet na rozvrženou dobu a délku úvazku - V případě, že zaměstnanec v průběhu roku změní svůj pracovní úvazek, dojde i ke změne jeho nároku na výměru dovolené. Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru jednotlivých období s ruznou délkou stanovené pracovní doby.

Krácení dovolené

- Ke krácení dovolené muže nově dojít jen z důvodu neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin trvala neomluvená absence, a lze ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené absenci došlo. Zaměstnanci, který byl v pracovním poměru k témuž zaměstnavateli po celý kalendářní rok, vždy náleží dovolená ve výši nejméne 2 týdnů.

Překážky v práci

již nejsou důvodem pro krácení dovolené. Bud se započítávají do výkonu práce (docasná pracovní neschopnost, karanténa, rodicovská dovolená), nebo nezapocítávají (prekážky stanovené kupr. vládními narízeními), a tím dochází k úprave nároku na dovolenou.

Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce,
se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru !!!

Zde vzniká problém nedočerpáné dovolené u týdenního úvazku 37.5 hodiny a 5 týdnů dovolené. Vypočtený nárok na celý rok je totiž před zaokrouhlením 37.5x5=187.5. PO zaokrouhlení však 188 hodin. 0.5 hodiny navíc. Dočerpání této dovolené u rovnoměrně rozvržené pracovní doby je nemožný. Zůstatek je možné buď převést jen do následujícího roku a zde dočerpat nebo jej dočerpat v tomto roce. Vyjímka je v odstavci 6 pragrafu § 217 zákona. (viz níže v textu)

Převod staré dovolené z minulého roku

- Zaměstnanec si nově musí u nadřízeného o převedení dovolené písemně požádat, pokud přesahuje 4 týdny.Jinak se převádí dovolená automaticky , ale jen do konce následujícího roku. V následujícím roce musí být vyčerpána..

Čerpání dovolené

(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.

(3) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část převedena podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.

(4) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

(5) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

(6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v

rozsahu kratším, než činí délka směny,

nejméně však v délce její jedné poloviny,

nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené,

která je kratší než polovina směny.zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.