Platnost od: 01.01.2023

Změny odvodu na sociální pojištění 2023

(+) Zvýšení odvodu pro členy HZS a zdravotníky

V záložce Daně v kmeni je nová položka pro zdravotníky a členy HZS , kteří mají vyšší odvod sociální pojištění za firmu, které je nově nastaveno v globálních proměnných na 24.80% na 26.80% z vyměřovacího základu.
Dále je upraveno odeslání hlášení epodání PVPOJ2023, které je platné od 01/2023.


(-) Sleva odvodu na sociálním pojištění

S účinností od 1.2.2023 tedy v březnu začne platiti také sleva na zkrácené úvazky. Podle zákona číslo 216/2022 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky přiznání slevy

Podmínky musí být splněny po celou dobu trvání pracovního poměru
  • je starší 55 let,
  • pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
  • se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo 109a zákona o zaměstnanosti,
  • je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,
  • nebo je mladší 21 let.

a zároveň : nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně.
Výjimkou jsou zaměstnanci mladší 21 let, kteří nemusí splňovat podmínku sjednané kratší pracovní doby.

a nenáleží pokud


úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 60 486 Kč pro rok 2023
a vyšší než 463,726 Kč / hodinu.

Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli a pouze z jednoho pracovního poměru.
neplatí pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Uplatnění této slevy

je však nutné nejdříve nahlásit na CSSZ novým modulem OZUSPOJ-GATE,
který Vám bude na vyžádání instalován.
Modul se aktivuje zobrazeným tlačítkem.


Teprve po potvrzení od CSSZ možnost na pracovníka uplatnit slevu 5% na odvod sociálního pojištění za firmu .
Tato sleva se však počítá až z celkového úhrnu vyměřovacích základů za všechny zaměstnance se zkrácenými úvazky nejednou .


Sleva je také nově zohledněna v novém hlášení epodání PVPOJ .
V rekapitulaci J07 jsou tyto změny pod odchylkami -4H,-4I pro HZS a odchylka -4Z sleva zkrácené úvazky.
Dále je zde průhled na tyto nastavení u jednotlivých osob.
Také nová sestava K23 - jako seznam osob a vyměřovacích základů ke změnám odvodu na sociální pojištění.
Změna i v sestavě V09.

Vzdáleně Vám bude k této aktualizaci nahrán nový modul PVPOJ-GATE na měsíční hlášení odvodu na sociální pojištění na CSSZ. Odeslání bude zprovozněno na CSSZ k přijetí teprve od 1.2.2023.
ČSSZ vede evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili záměr uplatňovat slevu jako první, a zaměstnanců, za které je tato sleva uplatňována, a prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ (služba bude spuštěna) umožňuje zaměstnavateli ověřit, zda je či není již evidován záměr uplatňovat slevu na jednotlivého zaměstnance.
Dříve nebude funkční. A také již nebude funkční starší verze…

Více na portálu ČSSZ

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle tel. 800 050 248.


S tím souvisí i novéhlášení

Zaměstnavatelé budou muset nově vyhovět žádostem o home office

Zaměstnavatel bude muset nově umožnit práci z domu např. těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci nebo zaměstnankyni pečující o dítě mladší 15 let.