Platnost od: 01.01.2021

Zrušení superhrubé mzdy bylo definitivně potvrzeno, vyšlo ve Sbírce zákonů, platí tím pádem již od pátku 1.1.2021.

Nově se bude daň od ledna 2021 počítat pouze z hrubé mzdy ve výši 15%, při příjmu nad cca 141 764 Kč se bude platit 23% z částky nad tuto hranicí a
ruší se tzv. solidární daň.


Základ pro výpočet daně již tudíž nezahrnuje pojistné organizace.


Daňová sleva na poplatníka se zvýší na 2.320 Kč měsíčně.

Zároveň se ruší omezení maximální výše vyplácení daňového bonusu.

V programu Mzdy Gerbera je vše připraveno (včetně nového způsoby výpočtu nároku na dovolenou) a pro uživatele bude standardně k dispozici v lednové verzi programu.

Zavedení stravovacího paušálu

Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Konkrétně nyní platí, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytovanéaž do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.Nově bude i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč. Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku, půjde při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.Přesný výpočet zálohy na dani pro rok 2021

Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, který je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.Sazba zálohy na rok 2021 činí:
15 %
pro část základu pro výpočet zálohy do 141764 Kč a
23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 141764 Kč.
Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.
Zálohy vypočtené podle předchozího odstavce se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:

Sleva na poplatníka

27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč)

Sleva na vyživovaného manžela

24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Sleva pro invalidní důchod III. Stupně

5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

Sleva pro studenta

4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)

Daňové zvýhodnění na první dítě

15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)

Daňové zvýhodnění na druhé dítě

19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)

Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě

24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)

Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P

30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)

Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P

38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)

Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P

48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)

Sleva za umístění dítěte

maximálně 15 200 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva za elektronickou evidenci tržeb (EET)

5 000 Kč za rok (jednorázově)


K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.
Jsou to :

  • bezúplatná plnění (dary)
  • platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření
  • platby na životní pojištění
  • zaplacené úroky z úvěru na bydlení
  • zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání
  • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci


Plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, vypočte zálohu podle předchozích odstavců k zálohové dani,
pokud nejde o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a).
U poplatníka, který u plátce neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se při výpočtu zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.

Srážková a zálohová daň v průběhu roku v ročním zúčtování

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně
neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 6 nebo 7
a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10000 Kč, nebo
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění tedy 3500 Kč.


Dle zákona o daních č.546 v ročním zúčtování
Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění podle § 35d anebo neučiní-li prohlášení podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě,
přihlédne k nim plátce počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokáže a současně prokazatelně učiní prohlášení podle odstavce 4. Dodatečně přihlédne plátce k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně,
prokáže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a učiní-li prokazatelně v této lhůtě prohlášení k dani podle odstavců 4 a 5.


Zdravotní pojištění 2021

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmu. Od 1. 1. 2021 je částka započitatelného příjmu stanovena na 3 500 Kč (do 31. 12. 2020 pak 3 000 Kč).

Příjmy z dohod o pracovní činnosti dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají.
Oba druhy dohod (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) se vzájemně nesčítají.