Platnost od: 01.01.2019

Sociální pojištění od 1.1.2019

Sociální pojištění pro zaměstnance

Zaměstnancům je sociální pojištění strháváno z platu. Tzv. sociální odvody jsou tvořeny
6,5 % ze mzdy, dále pak
25 % z hrubé mzdy zaměstnance platí zaměstnavatel,
(21,5 % na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).
Na základě těchto odvodů a jejich výše se zaměstnancům počítají sociální dávky z nemocenského pojištění i starobní důchod.

Zaměstnanci díky tomu, že část odvodů platí zaměstnavatel, odvádí do průběžného důchodového systému výrazně více než OSVČ a díky tomu mají také vyšší přiznané starobní důchody.


Jaké zálohy platí OSVČ na hlavní činnost

OSVČ platí sociální pojištění v rámci povinných záloh. Platí celkem
29,2 % z vyměřovacího základu, přičemž
(28 % je záloha na důchodové pojištění a 1,2 % je platba na státní politiku zaměstnanosti). Pokud se OSVČ přihlásí k dobrovolnému placení nemocenského pojištění, pak platí celkem
2,3 % z vyměřovacího základu.
V praxi OSVČ platí v prvním roce podnikání tzv. minimální povinné zálohy. V následujících letech pak platí zálohy dle skutečně dosaženého zisku, často ale dochází k tomu, že vypočítané zálohy na základě vyměřovacího základu jsou nižší než minimální povinná záloha.
Pak OSVČ platí pouze minimální zálohy. Ty v roce 2018 činily 2 189 Kč, v roce 2019 se zvedají na 2 388 Kč. Zálohy jsou splatné do konce měsíce, za který se platí. Přičem za zaplacení zálohy je považovaný den, kdy je částka připsaná na účet příslušné OSSZ.
Pokud jde o OSVČ na vedlejší činnosti, tak zálohy na sociální pojištění se počítají ze skutečně dosaženého zisku a nemusí být dodržena výše minimální povinné zálohy, navíc při nízkém zisku se zálohy vůbec neplatí.
Nemocenské pojištění si OSVČ platí dobrovolně ve výši 2,3 % měsíčního základu. Přičemž nejnižší možná platba se od roku 2019 zvyšuje na 138 Kč za měsíc. Nemocenské pojištění je splatné během kalendářního měsíce, za který se platí. Na přelomu roku 2018 a 2019 bude nutné zaplatit do 20. ledna nemocenské za prosinec a poté od 21. ledna do 31. ledna nemocenské za leden 2019.


Jaké jsou změny v platbě sociálního pojištění od roku 2019?

K určitým změnám došlo v souvislosti s novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nejzásadnější změnou je posunutá doba splatnosti záloh.
Zažitá splatnost do 20. následujícího měsíce se od roku 2019 mění na splatnost během měsíce, za který se zálohy platí.
Což znamená, že například lednová záloha nebude v roce 2019 splatná až 20. února, ale je nutné ji zaplatit už během ledna 2019, konkrétně do 31. ledna 2019.
Pro přelom roku bylo přijato přechodné ustanovení tak, aby nebylo nutné platit na začátku roku dvě zálohy (za prosinec 2018 a leden 2019). OSVČ mají dvě možnosti:

  • buď prosincovou zálohu je možné zaplatit v čase 21. - 31. prosinec, tedy po zaplacení listopadové zálohy a před splatností lednové zálohy,
  • nebo prosincovou zálohu není nutné platit a k jejímu doplacení dojde až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, a to bez vypočtení penále.
  • Stále platí, že výše záloh se nemění s přelomem roku, ale až s podáním přehledu o příjmech a výdajích.

Nově také mají OSVČ zahajující činnost možnost odložit si první splátku sociálního pojištění. Pokud například zahájí OSVČ činnost v červnu 2019, tak první záloha je splatná až do 31. července (spolu s červencovou zálohou). Tato prodloužená splatnost platí i pro OSVČ, která se přihlásí dobrovolně k platbě důchodového pojištění, pokud vykonává vedlejší činnost a není povinna zálohy platit.

Nová pravidla jsou i pro

počítání penále při nezaplacení zálohy

.

Od roku 2019 se nebude penále počítat, pokud OSVČ zaplatí zálohu do konce měsíce následujícím po měsíci splatnosti.

Pokud tedy zapomenete zaplatit například březnovou zálohu do 31. března, tak
bez penále ji můžete zaplati až do 30. dubna!!!.
Pokud ale, do konce dubna nezaplatíte, tak penále za dlužné pojistné se bude počítat už od 1. dubna.