Platnost od: 20.11.2020

Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 - elektronicky na dálku

Usnadnění pro zaměstnavatele při komunikaci na dálku z důvodu onemocnění Covid-19 nebo karantény.

Dle uvedeného sdělení, jak už je zmíněno výše, dochází od zdaňovacího období 2018 zákonem č. 170/2017 Sb. k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (zaměstnavatelem) a poplatníkem (zaměstnancem). Zaměstnanci budou moci činit prohlášení k dani i nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.
Zaměstnavatel však musí zajistit jednoznačnou identifikaci poplatníka. Prohlášení tedy bude buď opatřeno elektronickým podpisem zaměstnance, nebo „bude jednoznačná identifikace zaměstnance zajištěna elektronicky prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele“ .
Jedním ze systémů, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci zaměstnance a elektronický sběr podkladů je systém WebPlan zde ..

Stále bude všakna rozhodnutí zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani zaměstnance zvolí, obě formy lze zároveň kombinovat. Zaměstnavatel je povinen „správci daně prokazatelně doložit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení zálohy na daň“ u svých zaměstnanců, z tohoto důvodu nemůže postačovat ústní forma projevu vůle zaměstnance.

Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění určuje ustanovení § 38l ZDP. GFŘ k tomuto ustanovení sdělilo, že finanční úřady budou u zaměstnavatelů akceptovat elektronickou formu předepsaných dokladů předložených zaměstnancem. Zároveň doporučilo zaměstnavatelům, aby v případě vedení elektronické mzdové agendy ohledně prohlášení k dani vydali vnitřní předpis, jímž stanoví podmínky, za kterých je možné prohlášení k dani učinit elektronicky. Zaměstnavatel také musí zajistit, že tato mzdová agenda bude dohledatelná, bude z ní možné zjistit veškeré skutečnosti potřebné pro stanovení daňové povinnosti zaměstnance a také z ní bude zřejmé, komu bylo v souladu se zákonem vydáno elektronickou formou potvrzení podle § 38j ZDP, případně zda bylo vydáno opravné potvrzení.