5 písm e)

Základní informace

- nelegální prací se rozumí , pokud fyzická osoba - cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu tj.zákona č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyžedováno. Ze zákona bylo vypuštěno ustanovení, podle kterého cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splěnní podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty,mohl být zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení.

Platnost od: 01.10.2015

Nelegální práce, pracovní karty
Zákoník práce | Zákon č. 326/1999 Sb. ( znění od 1.10.2015)