Platnost od: 01.01.2020

Změny při výpočtu mzdy, nemocenská a e-neschopenka 2020

Zákonná ustanovení platná od 1.1.2020 pro výpočet mzdy


Zdravotní pojištění:

Podle § 5 písm.a/ bodů 4 až 6 zákona č.48/1997Sb. není osoba z pohledu zaměstnancem a pojištění nevzniká , pokud je VZ nižší než 3000,- Kč (dříve 2500,- Kč).
Toto platí pro:
- člen družstva , který pro družstvo vykonává práci
-dohoda o pracovní činnosti /příjmy u více dohod jednoho zaměstnavatele se pro posouzení hranice sčítají/, přihlášení a odhlášení se posuzuje vždy za daný kalendářní měsíc.
Přihlášení se provádí kódem "P" a odhlášení kódem "O".Minimální mzda a zdravotní pojištění

Pro rok 2020 se zvyšuje minimální mzda z 13350,- na 14600,- Kč.
- nedosahuje-li hrubý příjem výše minimální mzdy příp. její poměrné části, provádí zaměstnavatel dopočet do minimálního VZ na zdravotní pojištění a zaúčtuje následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima.
- uchazeč o zaměstnání , který nepobírá podporu,může vykonávat zárověň závislou činnost (prac.poměr nebo DPČ), pokud příjem nepřekročí polovinu minimální mzdy tedy pro rok 2020 je to 7300,- Kč.
NELZE již sjednávat DPP - Dohody o porvedení práce !!
- Osoby bez zdanitelných příjmů platí minimální pojistné pro rok 2020 tedy 1803,-

Zaměstnavatel zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu všech svých zaměstnanaců může u osoby s invalidním důchodem odečíst od 1. ledna 2020 částku 7540,- Kč od dosaženého příjmu pro výpočet zdravotního pojištění.Náhrada mzdy při DPN nebo karanténě

Náhrada mzdy a nemocenská náleží pouze v případě, že zaměstnanec nečerpá dávky v mateřství nebo rodičovskou. Taktéž pokud nečerpá nově dávky otcovské poporodní péče nebo dlouhodobé ošetřovné.

Nově však náleží i v případě, že zaměstnanec sice není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění alespoň ve 3 kalendářních měsících předcházejících bezprostředně před vznikem této sociální události.

Také při doporovodu nezletilého dítěte na lůžkovou část nemocnice.

Nově může zaměstnanec předávat potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení a ne jen přes zaměstnavatele v přpadě ukončení pracovního poměru v průběhu nechopnosti.

Výpočet nemocenské a (náhrady mzdy) , nové redukční hranice 2020

1.redukční hranice : 1162,-Kč ( 203,35 Kč /hod. )
2.redukční hranice : 1742,-Kč ( 304,85 Kč /hod. )
3.redukční hranice : 3484,-Kč ( 609,70 Kč /hod. )Sociální pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je minimálně 3000,-Kč. Platí vždy pro daný kalendářní měsíc. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Což jsou zaměstananci, kteří nemají sjedaný hrubý příjem stejný nebo vyšší než je rozhodná hranice 3000,- Kč.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění pro rok 2020 činí 1672080,-