Platnost od: 01.01.2019

Změny při výpočtu mzdy za rok 2019

Zákonná ustanovení platná od 1.1.2019 pro výpočet mzdy


Zdravotní pojištění:

Podle § 5 písm.a/ bodů 4 až 6 zákona č.48/1997Sb. není osoba z pohledu zaměstnancem a pojištění nevzniká , pokud je VZ nižší než 3000,- Kč (dříve 2500,- Kč).
Toto platí pro:
- člen družstva , který pro družstvo vykonává práci
-dohoda o pracovní činnosti /příjmy u více dohod jednoho zaměstnavatele se pro posouzení hranice sčítají/, přihlášení a odhlášení se posuzuje vždy za daný kalendářní měsíc.
Přihlášení se provádí kódem "P" a odhlášení kódem "O".Minimální mzda a zdravotní pojištění

Pro rok 2019 se zvyšuje minimální mzda z 12200,- na 13350,- Kč.
- nedosahuje-li hrubý příjem výše minimální mzdy příp. její poměrné části, provádí zaměstnavatel dopočet do minimálního VZ na zdravotní pojištění a zaúčtuje následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima.
- uchazeč o zaměstnání , který nepobírá podporu,může vykonávat zárověň závislou činnost (prac.poměr nebo DPČ), pokud příjem nepřekročí polovinu minimální mzdy tedy pro rok 2019 je to 6675,- Kč.
NELZE již sjednávat DPP - Dohody o porvedení práce !!
- Osoby bez zdanitelných příjmů platí minimální pojistné pro rok 2019 tedy 1803,-

Platba za státní pojištěnce se zvyšuje o 49,- Kč na 1018,- Kč měsíčně za rok 2019.

Zaměstnavatel zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu všech svých zaměstnanaců může u osoby s invalidním důchodem odečíst od 1. ledna 2019 částku 7540,- Kč od dosaženého příjmu pro výpočet zdravotního pojištění.Náhrada mzdy při DPN nebo karanténě

Náhrada mzdy a nemocenská náleží pouze v případě, že zaměstnanec nečerpá dávky v mateřství nebo rodičovskou. Taktéž pokud nečerpá nově dávky otcovské poporodní péče nebo dlouhodobé ošetřovné.

Nově však náleží i v případě, že zaměstnanec sice není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění alespoň ve 3 kalendářních měsících předcházejících bezprostředně před vznikem této sociální události.

Také při doporovodu nezletilého dítěte na lůžkovou část nemocnice.

Nově může zaměstnanec předávat potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení a ne jen přes zaměstnavatele v přpadě ukončení pracovního poměru v průběhu nechopnosti.

Výpočet náhrady mzdy a nové redukční hranice

1.redukční hranice : 1090,-Kč ( 190,75 Kč /hod. ) 2018: 1000,-/175,00
2.redukční hranice : 1635,-Kč ( 286,13 Kč /hod. ) 2018: 1499,-/262,33
3.redukční hranice : 3270,-Kč ( 572,25 Kč /hod. ) 2018: 2998,-/524,65Sociální pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je minimálně 3000,-Kč. Platí vždy pro daný kalendářní měsíc. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Což jsou zaměstananci, kteří nemají sjedaný hrubý příjem stejný nebo vyšší než je rozhodná hranice 3000,- Kč.

Maximální vyměřovací základ pro rok 2019 činí 1569552,- (v roce 2018 činil 1438992,- )