Platnost od: 01.01.2016

Exekuční srážky ze mzdy od roku 2016 a postup výpočtu

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2016 činí nezabavitelná částka dlužníka 6178,67 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1544,67 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9268 Kč.


Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Náklady na bydlení vláda svým nařízením pro rok 2016 zvýšila z 5767 na 5858 korun. Naopak k valorizaci částek životního a existenčního minima od 1. ledna 2016 nedošlo.


Nezabavitelná částka na osobu povinného, tj. na dlužníka tedy od roku 2016 vzrostla téměř o 61 korun. S počtem vyživovaných osob poroste i částka, o kterou bude možné dlužníkům ze mzdy ponechat.


Výpočet nezabavitelných částek v roce 2016

Povinný (tedy zaměstnanec) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.


V průběhu výpočtu se běžně pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.


Rok 2015 2016
Životní minimum jedince 3 410 Kč 3 410 Kč
Náklady na bydlení 5 767 Kč 5 858 Kč
Základní nezabavitelná částka 9 177 Kč 9 268 Kč
2/3 nezabavitelné částky 6 118 Kč 6 178,67 Kč
1/4 nezabavitelné částky na povinného 1 529,50 Kč 1 544,67 Kč
Maximum 1/3 zbytku mzdy 3 059 Kč 3 089 Kč

Připomenutí postupu výpočtu srážek ze mzdy

  1. Stanovíme čistou mzdu.
  2. Z čisté mzdy odpočítáme nezabavitelnou částku (6178,67 Kč) + částku za každou vyživovanou osobu (1 544,67 Kč). Sečteme a zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách.
  3. Jestliže je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek větší než 9268 Kč, je tato část plně zabavitelnou částkou. Částku 9268 Kč (nebo nižší zbytek) zaokrouhlíme směrem dolů dle § 279 občanského soudního řádu na částku dělitelnou třemi. Z částky 9268 vychází 3089 Kč, (zbytek ve výši jedné nebo dvou korun se obvykle připočte k základní nezabavitelné částce povinného).
  4. Z první třetiny zbytku čisté mzdy se uhradí pohledávky podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy se uspokojí bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud nestačí částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Jestliže by nebylo částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. Třetí třetina se vyplácí povinnému.
  5. Plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy připočteme ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající část se připočte k první třetině.