Platnost od: 01.06.2020

Antivirus C


Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavateleDle plného znění textu vyhlášky přesně takto:


Podmínky prominutí pojistného se posuzují samostatně za každý kalendářní měsíc červen, červenec a srpen 2020

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže:


  • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,
  • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
  • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a
  • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 na zaměstnanost v České republice.


Dle znění textu vyhlášky

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíc červen,červenec,srpen se nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce.


Pokud vyměřovací základ zaměstnance uvedeného ve větě první převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnavatele podle věty první jen ta část vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy; průměrná mzda se stanoví podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném a 1,5 násobek průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Tedy 52253,- .
Toto ustanovení neplatí,
pokud se jedná o vyměřovací základ zaměstnance, jemuž byla dána zaměstnavatelem výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 3 se uplatňuje na předepsaném tiskopisu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném;
toto snížení nelze uplatnit zpětně.